‘தமிழகத்தின் தந்தை’ ம.பொ.சி அவர்களின் சஷ்டிபூர்த்தி விழா (1987)

உங்கள் கருத்தை பதிவு செய்யவும்

சிலம்புச் செல்வர் ம.பொ.சி அவர்கள் பயின்ற பள்ளி ஆண்டு விழா

சிலம்புச் செல்வர் ம.பொ.சி அவர்கள் பயின்ற பள்ளி ஆண்டு விழா. வறுமையின் கொடுமையினால் மூன்றாம் வகுப்பில் இந்த பள்ளியை விட்டு வெளியேறி தனது பள்ளி வாழ்க்கையை முடித்துக் கொண்டார் ம.பொ.சி அவர்கள். பின்னாளில் படைத்தார் புதிய தமிழகம். இந்திய தேசத்தின் வரலாற்று நாயகரை வணங்குவோம்.

உங்கள் கருத்தை பதிவு செய்யவும்

புரட்சியாளர் ம.பொ.சி – திரு V.V.கணேஷ் அவர்கள்

உங்கள் கருத்தை பதிவு செய்யவும்