தமிழ் தந்தை ம.பொ.சி பற்றி கவிமணி தேசிக விநாயகம் பிள்ளை:

“ கிராமணியார் நாட்டின் நலன் கருதி உழைக்கும் ஓர் அரசியல் சீர்திருத்தக்காரர் மட்டுமல்ல;பண்டைத் தமிழ் இலக்கியங்ளையும் பிற்கால வரலாறுகளையும் துருவி ஆராய்ந்து தமிழின் மேன்மை காட்டும் தண்டமிழ் மேதையுமாவார். அவர் சேவை மொழி, அரசியல், பொருளாதார சமத்துவம் ஆகிய மூன்றினையும் இணைத்து நிற்பதொன்றாகும்.” (1952இல் வெளி வந்த ‘தலைவர் ம.பொ.சி’ என்னும் நூலிலிருந்து)

This entry was posted in அறிஞர்களின் பார்வையில் ம.பொ.சி.. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eight − 2 =