சிலம்புச் செல்வர் ம.பொ.சி அவர்கள் பயின்ற பள்ளி ஆண்டு விழா

சிலம்புச் செல்வர் ம.பொ.சி அவர்கள் பயின்ற பள்ளி ஆண்டு விழா. வறுமையின் கொடுமையினால் மூன்றாம் வகுப்பில் இந்த பள்ளியை விட்டு வெளியேறி தனது பள்ளி வாழ்க்கையை முடித்துக் கொண்டார் ம.பொ.சி அவர்கள். பின்னாளில் படைத்தார் புதிய தமிழகம். இந்திய தேசத்தின் வரலாற்று நாயகரை வணங்குவோம்.

This entry was posted in பத்திரிகைகள் மிந்தளங்கள் பார்வையில் சிலம்பு செல்வர். Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sixteen + fourteen =