சிலம்புச் செல்வர் ம.பொ.சி ரசித்த எம்.எஸின் ஆய்ச்சியர் குரவை

கோகில கான இசைவாணி எம்.எஸ்.சுப்புலட்சுமி அம்மா இறை வணக்கம் பாடினார்.அத்துடன்,எனக்குப்
பிடித்தமான சிலப்பதிகாரக் காப்பியத்திலிருந்து என் மனங்கவர்ந்த “ஆய்ச்சியர் குரவை” பாடல்களை ஊன் கலந்து உயிர் கலந்து உணர்வு கலந்து பாடி, கேட்போர் மனம் உருகம்படிச் செய்துவிட்டார். மணிவிழா நாயகனான எனது அனுபவமும் அதுதான்! எம்.எஸ்.கச்சேரி சென்னையில் எங்கு நிகழ்ந்தாலும் ஆய்ச்சியர் குரவைப் பாடல்களைக் கேட்பதற்கென்றே அங்கு நான் செல்வதுண்டு. அவர் பாடுங்கால் என்னை மிகுதியாகக் கவர்வது அவரிடம் வெளிப்படும் பக்தி பாவந்தான் .-1966 ஆம் ஆண்டில் தனது மணிவிழாவில் எம்.எஸ்.சுப்புலட்சுமி பாடியதை பற்றி ம.பொ.சி
ms

This entry was posted in பத்திரிகைகள் மிந்தளங்கள் பார்வையில் சிலம்பு செல்வர் and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 + thirteen =